Improved AJAX Login and Register

Daxil ol  \/ 
x
x
Qeydiyyat  \/ 
x

ELEKTROMAQNETİZM

Mündəricat

 FƏSİL I
 Elektrik Sahələri........................................................................2
 1-1 Elektrik yükləri. Elektrik yüklərinin xüsusiyyətləri...............................4
 1-2 Maddələrin induksiya nəticəsində yüklənməsi........................................5
 1-3 Elektromaqnit sahəsi................................................................................7
 1-4 Kulon qanunu..........................................................................................10
 1-5 Elektrostatik sahə. Kulon qanununun analizi..........................................22
 1-6 Elektrik qüvvə xətləri..............................................................................31
 1-7 Yüklü zərrəciyin bircins elektrik sahəsində hərəkəti..............................35
 Fəsil II
 Qaus qanunu...................................................................58
 2-1 Elektrik sahə intensivliyi vektorunun (E) seli.........................................58
 2-2 Qaus qanunu..................................................................................................62
 2-3 Qaus qanunun tətbiqləri...............................................................................67
 2-4 Keçiricilər elektrostatik tarazlıqda...............................................................71
 Fəsil III
 Elektrik potensialı..................................................................76
 3-1 Elektrik potensialı və potensiallar fərqi.......................................................................................................................77
 3-2 Bircins elektrik sahəsinin potensiallar fərqi................................................................................................................82
 3-3 Nöqtəvi yükün yaratdığı elektrik sahəsinin elektrik potensialı və potensial enerjisi.............................................87
 3-4 Elektrik sahəsinin qiymətini elektrik potensialının qiymətindən istifadə edərək
 hesablanması.........................................................................................91
 3-5 Laplas tənliyi.............................................................................................94
 3-5 Kəsilməz paylanmış yükün elektrik potensialı.........................................96
 3-6 Yüklənmiş keçiricinin elektrik potensialı.................................................102
 Fəsil IV
 KONDANSATORLAR VƏ DİELEKTRİKLƏR............105
 4-1 Elektrik tutumunun təyini..........................................................................106
 4-2 Elektrik tutumunun hesablanması..............................................................107
 4-3 Kondensatorların kombinasiyası................................................................112
 4-4 Yüklənmiş kondensatorun enerjisi.............................................................115
 4-5 Ġçərisində dielektrik yerləşdirilən kondensatorlar......................................117
 4-6 Elektrik dipolu elektrik sahəsində..............................................................119
 4-7 Dielektriklərin atomar təsviri.....................................................................121
 Fəsil V
 Cərəyan və müqavimət...................................................130
 5-1 Elektrik cərəyanı........................................................................................131
 5-2 Müqavimət.................................................................................................137
 5-3 Elektrik keçiriciliyi modeli........................................................................141
 5-4 Müqavimət və temperatur..........................................................................142
 5-5 Ġfrat keçiricilik............................................................................................143
 5-6 Elektrik gücü..............................................................................................144
 Fəsil VI
 Sabit cərəyan dövrələri...............................................................152
 6-1 Elektrik hərəkət qüvvəsi............................................................................152
 6-2 Müqavimətlərin ardıcıl və paralel birləşdirilməsi......................................156
 6-3 Kirhof qaydaları.........................................................................................166
 6-4 RC dövrələri..............................................................................................173
Fəsil VII
 MAQNİT SAHƏLƏRİ..................................................................................180
 7-1 Maqnit sahələri və maqnit qüvvələri.......................................................182
 7-2 Cərəyanlı naqilə təsir edən maqnit qüvvəsi.............................................189
 7-3 Cərəyanlı qapalı dövrəyə bircins maqnit sahəsində təsir edən qüvvə
 momenti.........................................................................................................193
 7-4 Bircins maqnit sahəsində yüklü zərrəciyin hərəkəti..............................195
 7-5 Maqnit sahəsində hərəkət edən yüklü zərrəciklərə maqnetizm qanunlarının
 tətbiqləri......................................................................................................198
 7-6 Holl effekti..............................................................................................199
 FƏSİL VIII
 MAQNIT SAHƏSİNİN MƏNBƏLƏRİ.............................................204
 8-1 Bio-Savar qanunu........................................................................205
 8-2 İki paralel keçirici arasında maqnit qüvvəsi...............................212
 8-3 Amper qanunu.............................................................................214
 8-4 Solenoidin maqnit sahəsi.............................................................219
 8-5 Maqnit seli...................................................................................220
 8-6 Maqnetizmdə Qaus qanunu.........................................................221
 8-7 Dəyişmə cərəyanı və Amper qanunun ümumi forması.................221
 8-8 Maddədə maqnit sahəsi.................................................................224
 8-9 Yerin maqnit sahəsi......................................................................236
 FƏSİL IX
 ELEKROMAQNİT İNDUKSİYASI ÜÇÜN FARADEY QANUNU...239
 9-1 Faradeyin induksiya qanunu.......................................................239
 9-2 Hərəkət e.h.q. -si..........................................................................243
 9-3 Lens qanunu.................................................................................248
 9-4 Ġnduksiya e.h.q. -si və Elektrik sahələri .............................................253
 9-5 Fuko cərəyanları................................................................................254
 Fəsil X
 İnduktivlik.............................................................................................256
 10-1 Özünə induksiya və induktivlik......................................................257
 10-2 RL dövrələri ............................................................................261.
 10-3 Maqnit sahəsinin enerjisi............................................................264
 10-4 Qarşılıqlı induksiya.........................................................................266
 10-5 LC konturunda rəqslər.....................................................................267
 10-6 RLC dövrəsi.....................................................................................272
 Fəsil XI
 Dəyişən cərəyan dövrələri.......................................................................277
 11-1 Dəyişən cərəyan mənbələri............................................................278
 11-2 Dəyişən cərəyan dövrəsində müqavimət......................................278
 11-3 Dəyişən cərəyan dövrəsində induktivlik.........................................284
 11-4 Kondensatorlar dəyişən cərəyan dövrəsində..................................286
 11-5 RLC dövrələri...............................................................................288
 11-6 Dəyişən cərəyan dövrəsində güc...................................................293
 FƏSİL 12
 ELEKTROMAQNİT DALĞALARI.................................297
 12-1 Maksvel tənlikləri.................................................................................299
 12-2 Müstəvi elektromaqnit dalğaları...........................................................301
 12-3 Elektromaqnit dalğalarının daşıdığı enerji............................................308
 12-4 Ġmpuls və radiasiya təzyiqi.....................................................................313
 12-5 Elektromaqnit dalğalarının spektri..........................................................316
 Elektromaqnetizmdən məsələlər (həlli ilə)